VAV-nieuwsbrief mei 2016 – extra

Nieuwsbrief – extra

Mei 2016

Herinnering

 

1 juni, 20u. Algemene Vergadering Vlaamse Auteursvereniging. Kantoren van VAV, Te Boelaerlei 37, Borgerhout

 

Aan alle leden van de Algemene Vergadering van de vzw Vlaamse Auteursvereniging en de bestuurders van de Scenaristengilde

De Vlaamse Auteursvereniging nodigt u uit voor haar eerstvolgende Algemene Vergadering op woensdag 1 juni 2016 om 20u in de VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37 in Borgerhout.

Op de agenda van de vergadering staan volgende punten:

  • goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;
  • ontlasting van het bestuur m.b.t. de resultaatrekening 2015 en balans op 31/12/2015;
  • werkingsverslag 2015;
  • goedkeuring van de begroting 2016;
  • verkiezing van de bestuursploeg;
  • varia.

Indien u deze vergadering wenst bij te wonen ontvangen we graag een seintje per kerende.

 

 

Actualiteit

Beknopte handleiding belastingaangifte

Ook dit jaar stelt VAV voor haar leden een beknopte gids over de belastingaangifte ter beschikking: deze handleiding leidt u door alle rubrieken die u al dan niet moet invullen in uw aangifte.

leden kunnen de handleiding hier raadplegen.

 

Werkbeurzen VFL: VAV biedt bijstand

Eind april ontvingen auteurs die een werkbeurs aanvroegen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren een brief met de beslissing. U kunt hiertegen in beroep gaan aan de hand van een inhoudelijk bezwaar of met een beroepsprocedure. VAV kan haar leden hierin bijstaan.

Wij kunnen, na bestudering van het dossier, mee met u op zoek gaan naar argumenten om dat dossier te stofferen. Als u dat wenst, sturen we een waarnemer mee naar de hoorzitting bij de beroepscommissie. Deze waarnemer kan erop toezien dat er geen procedurefouten worden gemaakt. Wie op dit aanbod wil aangaan, contacteert ons het best zo vroeg mogelijk in de beroepsfase.

Wat is de procedure om een bezwaarschrift in te dienen?

Vraag de motivering van de beslissing aan ten laatste 1 maand na de bekendmaking. Dat betekent: vóór 28 mei. Het VFL neemt drie weken om de motivering op te stellen. Na de ontvangst daarvan heeft u als auteur 1 maand om een bezwaarschrift in te dienen.

Er zijn twee ontvankelijke redenen om bezwaar in te dienen:

1. Inhoudelijk bezwaar

Wanneer een subsidieaanvraag door het beslissingscollege wordt afgewezen kan de indiener inhoudelijk bezwaar aantekenen aan de hand van extra argumenten waarmee het beslissingscollege geen rekening kon houden omdat ze niet in het aanvraagdossier werden opgenomen. De beroepscommissie buigt zich over de toevoegingen en formuleert een gemotiveerd besluit.

Let op: de beroepscommissie zal het oorspronkelijke dossier en het bijbehorende besluit van het beslissingscollege niet herzien. Ze neemt enkel bijkomende argumenten in overweging.

2. Beroep

Wanneer u een vermoeden heeft van procedurele fouten bij de beoordeling van uw aanvraag, kunt u een beroep tot nietigverklaring instellen tegen het besluit van het beslissingscollege of van de VFL-beroepscommisie. Dat doet u bij de griffie van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, per aangetekend schrijven of tegen bericht met ontvangstmelding.

 

Vragen bij het VFL en zijn beroepsprocedure

VAV heeft er bij het VFL op aangedrongen de beroepsprocedure zoals we die hierboven beschrijven, grondig te evalueren. Momenteel is er geen inhoudelijk beroep mogelijk op grond van het aanvankelijk ingediende dossier. Dat moet volgens VAV herbekeken worden. Er is ons tegen het najaar een evaluatie beloofd.

 

Herinnering: inkomensonderzoek

In onze nieuwsbrief van februari kondigden we de nakende studie naar de socio-economische situatie van professionele kunstenaars aan. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent, in opdracht van het steunpunt Kunstenpunt. Het staat los van het VAV-onderzoek.

De onderzoekers wijzen erop dat enkel wanneer voldoende auteurs dit onderzoek hebben ingevuld, de resultaten op een relevante manier meegenomen kunnen worden en tot beleidsaanbevelingen leiden.

Als u door de onderzoekers rechtstreeks per mail werd uitgenodigd om deel te nemen, gebruikt u de link die u in hun mail vindt. Wie geen mail ontving, kan desgewenst vooralsnog deelnemen via deze  link.