Voorwaarden

VAV verenigt en vertegenwoordigt de professionele auteurs in Vlaanderen.

Het lidmaatschap van VAV staat open voor alle prozaschrijvers, dichters, literair vertalers, illustratoren, striptekenaars, theaterauteurs en scenaristen die de VAV-doelstellingen onderschrijven en van wie reeds een literair werk gepubliceerd werd door een reguliere uitgever of die een contract met een uitgever kunnen voorleggen. Debutanten die een contractvoorstel in handen hebben zijn eveneens welkom – zij kunnen onze steun goed gebruiken.

VAV-leden zijn in de eerste plaats lid omwille van de collectieve doelstellingen van de Vlaamse Auteursvereniging en willen door hun lidmaatschap haar slagkracht verhogen. Op deze manier ondersteunen ze de professionalisering van de letterensector in Vlaanderen.

Het lidmaatschap van de VAV is in de eerste plaats een collegiale solidariteitsverklaring. Dat wil zeggen: 

• VAV vertolkt standpunten die door haar leden worden ondersteund. Ze worden gevormd op basis van de input van de leden en vormen op hun beurt de basis van onze onderhandelingen. Leden worden hierover ingelicht: indien ze niet akkoord gaan met het gezamenlijke standpunt gaan ze hierover in gesprek met de Vlaamse Auteursvereniging. Leden dragen geen visies uit die indruisen tegen de standpunten waarmee VAV haar lopende dossiers onderbouwt.

• In een aantal dossiers doen we rechtstreeks beroep op onze leden om in een stuurgroep VAV-standpunten uit te tekenen of om vragenlijsten te beantwoorden.

• Leden melden eventuele misstanden die ze tegenkomen of die hen ter ore komen aan VAV. De werking van VAV is afhankelijk van de input van haar leden.

VAV heeft geen expertise in niet-literaire genres (educatieve uitgaven, vrijetijdsboeken, wetenschappelijke publicaties) en eigen beheer. Om deze reden is lidmaatschap voor deze auteurs niet mogelijk.