Gesprekspartners

Dit zijn de gesprekspartners met wie de Vlaamse Auteursvereniging rechtstreeks in dialoog gaat en de fora waar ze deel van uitmaakt:

Auteursbond (Nederland)
Auteursrechtenmaatschappijen

Boekenoverleg
CEATL
EWC
GAU
Iedereen Leest
Kabinet van de federale minister van Economie
Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur
Kunstenloket
Literatuur Vlaanderen
Reprobel
Sectorraad Kunsten en Erfgoed

 

Auteursrechtenmaatschappijen

Auteursrechtenmaatschappijen staan ervoor in dat wie bij hen is aangesloten auteursrechten uitbetaald krijgt. Welke rechten dat zijn, hangt onder meer af van het contract dat de auteur met de uitgever heeft, en niemand is verplicht om zich voor het verkrijgen en/of verdedigen van zijn rechten bij een maatschappij aan te sluiten. Auteursrechtenmaatschappijen behartigen de belangen van hun leden en bieden dienstverlening aan.

Auteursrechtenmaatschappijen en VAV

VAV is in gesprek met de belangrijkste rechtenmaatschappijen. VAV attendeert haar leden er ook op dat het belangrijk is zich goed te informeren over de gevolgen van het ondertekenen van (aansluitings)contracten waarbij men een breed gamma van rechten in handen geeft van auteursrechtenmaatschappijen (deAuteurs, het Nederlandse Lira, Sabam, Sofam…).


Het Boekenoverleg

In het Boekenoverleg, dat jaarlijks drie- tot viermaal samenkomt, zitten vertegenwoordigers van alle belangrijke partners in het boekenvak: auteurs, uitgevers, openbare en erfgoedbibliotheken, erfgoedzorgers, het Vlaams Fonds voor de Letteren en Stichting Lezen, Boek.be, boekverkopers… Hoofddoelstelling is dat de boekensector tegenover externe partners (politiek, andere sectoren en betrokkenen) zo mogelijk met één stem spreekt, wat die stem krachtiger maakt. Dat heeft in 2009 geleid tot een gezamenlijk memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering – Het boek, een veelzijdig product – wat door politici als een zeer gunstig signaal werd beschouwd. Daarnaast wisselen de leden van het Boekenoverleg informatie uit over hun activiteiten en projecten.

Het Boekenoverleg en VAV

Een vertegenwoordiger van VAV maakt deel uit van het Boekenoverleg en behartigt daar in de diverse debatten de belangen van de auteurs.

 

CEATL

De CEATL (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Littéraires) is een Europese, overkoepelende organisatie die zich inzet voor de kwaliteit van literaire vertalingen en die de sociale, wettelijke en economische status van literaire vertalers in Europa wil verbeteren. De CEATL telt 28 vakverenigingen van literaire vertalers uit 23 landen en vertegenwoordigt meer dan 8.000 vertalers. De Nederlandse vertaler Martin de Haan is momenteel voorzitter van de CEATL.
www.ceatl.org

CEATL en VAV

VAV is sinds 2009  volwaardig lid van CEATL en draagt zo haar steentje bij in het complexe debat ter verbetering van de situatie van de literaire vertaler.

 

EWC – European Writers’ Council

De EWC verenigt de Europese auteursverenigingen en behartigt de belangen van de auteurs binnen de Europese Commissie. Concreet willen ze de culturele en literaire samenwerking tussen de verschillende landen én de dialoog binnen de literaire keten vergemakkelijken, onder meer door de uitwisseling van ervaringen en ‘good practices’. EWC verdedigt de digitale rechten van de auteurs en komt op voor de Europese auteurs in in wettelijke en politieke debatten rond cultureel en sociaal beleid.
https://www.europeanwriters.eu/

EWC en VAV

VAV is sinds 16 april 2010 lid van EWC, en vertegenwoordigt in die hoedanigheid de Belgische auteurs in Europa.

 

Kabinet minister van Economie

Auteursrechten (en dus ook het reprografie- of kopieerrecht en het leenrecht) zijn een federale materie. Het ministerie van Economie oefent onder meer controle uit op de maatschappijen die de auteursrechten uitkeren (bv. deAuteurs, SABAM, SOFAM). Het is ook dit ministerie dat de beheersvennootschap Reprobel heeft belast met de inning en het beheer van de kopieerrechten en het leenrecht, en met de verdeling ervan naar auteurs en uitgevers. Voor auteurs gebeurt dat doorgaans via auteursrechtenmaatschappijen, maar dat is geen verplichting.
https://economie.fgov.be en www.reprobel.be

Het kabinet en VAV

Met dit kabinet zijn er vooral onrechtstreekse contacten: zo wordt er mede dankzij VAV vanuit de Vlaamse regering op federaal niveau druk uitgeoefend wat het leenrecht betreft. VAV volgt ook de werking van Reprobel en de auteursrechtenmaatschappijen op, een complexe materie.

 

Kabinet minister van Cultuur Joke Schauvliege

Het Vlaamse letterenbeleid valt onder de bevoegdheid van de minister van Cultuur.
www.cjsm.vlaanderen.be

Het kabinet en VAV

VAV en de minister en haar kabinet ontmoeten elkaar diverse keren per jaar voor overleg.  Aandachtspunten/eisen van VAV

– de oprichting van een werkgroep (met vertegenwoordigers van VAV) die zich zal buigen over het sociaal statuut van de auteur;
– het toekennen van een Vlaamse cultuurprijs voor vertalers in het Nederlands. Wordt in 2013 voor de eerste keer uitgereikt;
– de uitbouw van een structuur voor een professionele auteurs- en vertalersloopbaan.

 

Het Kunstenloket

Het Kunstenloket, een dienst van de Vlaamse overheid, geeft informatie en advies aan iedereen met vragen over de zakelijke en juridische aspecten van de artistieke creativiteit. Auteurs kunnen bij het Kunstenloket terecht met vragen over het sociaal statuut van de kunstenaar, inkomstenbelastingen, BTW, auteursrecht, organisatievormen, marketing, financieel beheer, verzekeringen, internationale werking enz. Het Kunstenloket geeft persoonlijk en individueel advies, en heeft een vormingsaanbod.
www.kunstenloket.be

Kunstenloket en VAV

VAV is in gesprek met de medewerkers van het Kunstenloket en doet graag een beroep op hun diensten en expertise. Het informatieve en vormingsaanbod van het Kunstenloket en VAV versterkt elkaar en loopt deels parallel, al is de invalshoek anders: VAV is een belangenbehartiger, het Kunstenloket een informatie- en adviesdienst.

 

Reprobel

Reprobel is de overkoepelende organisatie die in België belast is met de inning en het beheer van de kopieerrechten (reprografie) en het leenrecht en tevens met de verdeling ervan naar auteurs en uitgevers. Reprobel vertegenwoordigt vijftien Belgische beheersvennootschappen van auteurs en uitgevers. Zij is de enige vennootschap die deze kopieerrechten mag en moet beheren. De federale Minister van Economie, KMO, Middenstand en Energie controleert de activiteiten en de formulieren en documenten voor vergoedingsplichtigen. Reprobel vertegenwoordigt in België ook auteurs en uitgevers uit de hele wereld.
www.reprobel.be

 

Sectorraad Kunsten en Erfgoed

De Sectorraad Kunsten en Erfgoed maakt deel uit van de strategische adviesraad in het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC). De SARC brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreten en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Op die manier draagt de SARC bij tot de vorming van een beleidsvisie. De SARC is een adviesraad met een gemengde samenstelling van onafhankelijke deskundigen en het maatschappelijk middenveld.

SARC en VAV

VAV heeft in deze adviesraad van de minister van Cultuur een vertegenwoordiger die alle belangrijke dossiers voor auteurs (eregeld, pensioenopbouw, kunstenaarsstatuut, leenrecht…) onder de aandacht brengt en verdedigt.
www.vlaanderen.be/sarc

 

Stichting Lezen

Stichting Lezen (SL) werkt aan een betere leescultuur in Vlaanderen. Daartoe organiseert SL leesbevorderingscampagnes en -projecten voor alle leeftijden. Daarnaast wordt onderzoek naar het lezen en de leescultuur gestimuleerd.
www.stichtinglezen.be

Vereniging van Schrijvers en Vertalers (Nederland)

De vereniging van Schrijvers en Vertalers (VSenV) behartigt de collectieve en individuele belangen van de Nederlandse schrijvers en literaire vertalers. Zij is de Nederlandse pendant van VAV. De VSenV bestaat uit drie zelfstandige afdelingen: de VvL (voor schrijvers en vertalers), het Netwerk Scenarioschrijvers en de Freelancers Associatie (ook voor journalisten).
www.schrijversenvertalers.nl

VSenV en VAV

VAV onderhoudt goede informele contacten met de VSenV en probeert in een aantal dossiers (zoals het modelcontract) gelijkluidende standpunten te verdedigen.

 

Het Vlaams Fonds voor de Letteren

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is een Vlaamse openbare instelling. Het VFL steunt de Nederlandstalige letteren en de vertaling van literair werk in en uit het Nederlands. Het Fonds staat bovendien in voor de organisatie van de gesubsidieerde lezingen in Vlaanderen.  Het VFL promoot ook Vlaamse literatuur in het buitenland.
www.fondsvoordeletteren.be

Het VFL en VAV

VAV heeft een tweemaandelijkse overlegvergadering met de directeur en de voorzitter van het VFL. De VAV ontvangt een jaarlijkse subsidie van het VFL; een convenant garandeert haar inhoudelijke onafhankelijkheid.

 Aandachtspunten/eisen van de VAV

– het aftoppen van de hoogste werkbeurzen (van 10 maandeenheden naar 8), zodat met eenzelfde budget meer auteurs/vertalers bediend kunnen worden. Is gerealiseerd;
– zowel in het Fondsbestuur als in de adviescommissies moeten auteurs (in ruime zin) zitting hebben. Is gerealiseerd;
– de verfijning van de reglementen in de beroepsprocedures. Is gerealiseerd;
– een grotere transparantie in het buitenlandbeleid. Ligt ter tafel;
– een lezingensysteem op maat van de auteurs, in nauw overleg met VAV. Is gerealiseerd;
– extra aandacht voor auteurs met een stevige staat van dienst die door pers, opiniemakers en commercie uitgerangeerd worden. Ligt ter tafel.

De Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV)

De Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) is de beroepsvereniging van Vlaamse uitgevers. Ze verdedigt de belangen van uitgevers van algemene boeken (fictie en non-fictie), educatieve, wetenschappelijke en informatieve uitgaven.
www.boekenvak.be/voor-uitgevers/vlaamse-uitgeversvereniging

VUV en VAV

Met de VUV is VAV momenteel in onderhandeling om een modelcontract voor illustratoren en vertalers op te stellen. Dat moet een einde maken aan de bestaande wildgroei van contracten, en duidelijkheid bieden voor alle Vlaamse uitgevers en auteurs. Ook het Fonds voor de Letteren is vragende partij. Zodra die onderhandelingen afgerond zijn, beginnen we aan de evaluatie van het modelcontract voor algemene uitgaven, dat in 2010 in gebruik werd genomen.