nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief

februari 2016

 

We nodigen de auteurs die hun lidgeld nog niet betaalden uit om dit zo snel mogelijk te doen. 

De bijdrage bedraagt 72 euro. U kunt dit bedrag storten op ons Triodosrekeningnummer BE26 5230 8023 3829, BIC TRIOBEBB, met vermelding van uw naam. Verkiest u domiciliëring? In dat geval geniet u 5 euro korting: het volstaat het mandaatformulier ingevuld aan ons terug te bezorgen.

 

Het lidgeld is fiscaal aftrekbaar. Indien u een betalingsbewijs wenst, neemt u contact op met Natalie Ariën.

 

 

Actualiteit

Onaanvaardbare toevoeging aan het modelcontract
Vlaamse auteurs en het Nederlandse modelcontract
Hoed u voor valse beloften
Nieuw hoofdstuk Groot Auteurshandboek
Inkomensonderzoek sociaal-economische positie kunstenaars
Eerste VAV-voorzitter Erik Vlaminck krijgt Gulden Boek

 

IN UW EN ONS BELANG

Het belangrijke bericht dat hieronder volgt – en waar u even rustig voor moet gaan zitten – is tot stand kunnen komen omdat veel auteurs hun contractvoorstellen voorleggen aan VAV. Zo kunnen wij de vinger aan de pols houden. Het is een uitgelezen voorbeeld van hoe individuele en collectieve belangenbehartiging hand in hand gaan.

De moraal van het contractverhaal: laat ons uw contract nalezen. Uiteraard voor u het ondertekent. Daarna is het te laat. Discretie is verzekerd.

 

 

Onaanvaardbare toevoeging aan het modelcontract

VAV stelt vast dat steeds meer uitgevers de volgende bepaling toevoegen aan artikel 6.1(2) van het modelcontract: bij kortingen van 50% of meer ontvangt de auteur 10% op de exploitatie-inkomsten, niet langer op de verkoopprijs. Dat heeft grote gevolgen.

Voor een boek dat in de boekhandel wordt verkocht voor 20 euro ontvangt de auteur 1,89 euro als hij de gebruikelijke 10% op de verkoopprijs (exclusief btw) krijgt. Daarbij is een korting van 40 à 45% aan de boekhandel ingecalculeerd. Wanneer een uitgever echter 51% korting toekent, ontvangt de auteur op grond van het toegevoegde artikel nog maar 0,93 euro voor datzelfde boek. (Bij 55% korting is dat nog 0,85 euro.)

Ook de uitgever ziet zijn inkomsten dalen, zij het matig: terwijl de netto omzet bij een reguliere verkoop voor hem 8,48 euro bedraagt (20 euro verkoopprijs, minus korting van 45% = 11 euro, minus 6% btw en een royalty van 1,89), daalt dit naar 8,32 euro bij 51% korting, en naar 7,64 euro bij 55% korting.

We stellen dus vast dat bij grote kortingen wordt afgeweken van de gebruikelijke 50/50-verdeling van de netto opbrengsten: bij een korting van 51% derft de uitgever 16 cent, de auteur 96 cent. Bij een korting van 55% levert de uitgever 84 cent in, de auteur 1,04 euro.

Kortingen van meer dan 50% zijn alvast de realiteit voor de verkoop aan Nederland. Dat is een gevolg van de extra vergoeding aan de Nederlandse importeur voor de activiteiten en kosten die hij overneemt van de Vlaamse uitgever: promotie, aanbieden aan de boekhandel, logistiek, facturatie… Dit zijn kosten die de uitgever niet langer hoeft te dragen, waardoor een verrekening met de auteur niet aan de orde is.

Auteurs die de toevoeging aan het modelcontract aanvaarden zien hun inkomsten voor de Nederlandse markt dan ook drastisch gereduceerd!

VAV zal deze praktijk in de nakende onderhandelingen over een update van de uitgave-overeenkomst (‘het modelcontract’) niet aanvaarden: het is aan de uitgever om de besparing die hij realiseert af te wegen tegen de extra korting, niet om het omzetverlies van die extra korting te verhalen op de auteur.

 

Vlaamse auteurs en het Nederlandse modelcontract

Eenzelfde situatie in Nederland kaartten we in het verleden al aan: ook het Nederlandse modelcontract biedt uitgevers de mogelijkheid die we hierboven schetsen. Aangezien verkoop aan Vlaanderen altijd met hogere kortingen verloopt, heeft dit grote gevolgen voor de verkoop op uw thuismarkt.

 

Hoed u voor valse beloften

Het gebeurt dat uitgevers besparen op de distributie van uw boeken en ervoor kiezen dit niet via het Centraal Boekhuis of een andere distributeur te laten verlopen. Ze bieden het dan zelf in de eigen webwinkel te koop aan. Dit heeft grote gevolgen voor de beschikbaarheid van uw boek. Deze uitgevers (veelal aanbieders van eigen beheer) geven dan vaak aan dat uw boek behalve in hun eigen webwinkel ook verkrijgbaar is in Standaard Boekhandel.

VAV kadert dit graag even voor u: zonder Centraal Boekhuis of een andere distributeur is het helaas onmogelijk om verdeeld te worden in de vestigingen van Standaard Boekhandel (een persoonlijke tegemoetkoming van uw lokale handelaar niet te na gesproken).Wat wel gebeurt, en waar uw uitgever dan aan refereert, is dat uw boek beschikbaar is op de webwinkel van Standaard Boekhandel. Dat komt omdat daar de integrale lijst van boeken met een isbn-nummer wordt overgenomen. En die lijst is bijzonder lang, aangezien een isbn-nummer eenvoudig te verkrijgen is.

Twee bedenkingen: beschikbaarheid is in dezen een hol begrip, aangezien alleen wie uw boek actief opzoekt het daar kan vinden – wat zonder promotie beperkt blijft tot uw eigen contacten. Vervolgens zal Standaard Boekhandel bij een bestelling geen interesse hebben in de levering van het boek als er geen kortingen werden afgesproken met de uitgever. Gevolg: de koper krijgt het geld teruggestort met de melding dat het boek niet leverbaar is. En de webwinkel vermindert z’n aanbod met één boek. Uw boek.

Aan u om te beslissen of u deze deal een interessante meerwaarde vindt, maar wat VAV betreft is dit een vorm van misleiding.

 

Nieuw hoofdstuk Groot Auteurshandboek

Volgende week verschijnt een nieuw hoofdstuk van ons Groot Auteurshandboek: VAV-leden kunnen zich vanaf 1 maart op onze site verdiepen in Fiscaliteit.

Is er een prangend thema waaraan u graag een hoofdstuk van het Groot Auteurshandboek gewijd zou zien? Laat het ons weten!

 

Inkomensonderzoek sociaal-economische positie kunstenaars

De universiteit van Gent start deze maand een onderzoek naar de inkomsten van Vlaamse scheppende kunstenaars, waar u toe behoort. VAV adviseert de onderzoekers bij het opstellen van het luik ‘auteurs’. Binnenkort zullen de onderzoekers de VAV-leden contacteren om hieraan deel te nemen. We raden u aan dit te doen – dit in het belang van de representativiteit van de resultaten. Indien u niet wenst gecontacteerd te worden laat u dit weten aan Natalie Ariën.

 

 Eerste VAV-voorzitter Erik Vlaminck krijgt Gulden Boek

Op de nieuwjaarsreceptie van Boek.be kreeg Erik Vlaminck, medeoprichter en eerste voorzitter van VAV, het Gulden Boek uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor het boekenvak. We citeren graag een fragment uit de lofrede van Jos Geysels: “Indachtig je eigen visie op de noodzaak van engagement was je medeoprichter en later voorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging. Zo lag je mee aan de basis van een schrijversstatuut, een nieuwe fiscale regeling voor auteursrechten, de hervorming van het lezingensysteem, modelcontracten… Je werd voorzitter van het nu door de overheid erkende BoekenOverleg en daarna voorzitter van de eerbiedwaardige Kantl. Wie weet wat er nog komt.”

VAV sluit zich volgaarne aan bij de loftuitingen! En citeert bij deze haar voormalige voorzitter: “‘Soms overvalt mij het unheimliche gevoelen de eenzame enige te zijn die daar onbezoldigd en als vrijwilliger aan die grote vergadertafel zit, en telkens omringd ben door zo veel besliste en beslissende mensen die allemaal een goed loon ontvangen om te praten over dat boeken- en letterenbedrijf dat er niet zou zijn indien er geen auteurs, vertalers, scenaristen en illustratoren zouden zijn die zorgen voor het basisproduct waarover gepalaverd wordt. En ik zeg dat met veel respect voor deze mensen.”