VAV-Nieuwsbrief april 2019

Actueel

Memorandum Boekenoverleg
Volgens traditie heeft het Boekenoverleg met het oog op de nakende verkiezingen een memorandum opgesteld en voorgelegd aan de verschillende partijen. Maandag 1 april debatteerden de vertegenwoordigers van alle partijen uit de commissie cultuur over de eisen van het Boekenoverleg.

VAV-jaarverslag 2018
VAV legt u met plezier het werkingsverslag over 2018 voor. U leest er wat VAV het afgelopen jaar voor haar leden deed, en op welke manier VAV zich heeft ingezet voor het collectieve belang van auteurs.

Oproep: laat uw afrekeningen controleren!
Voor de meeste auteurs breekt de periode van de jaarlijkse afrekeningen aan. Ook voor VAV een periode van verhoogde activiteit, die ons erg waardevolle informatie oplevert.
We ontvangen jaarlijks afrekeningen van onze leden met de vraag deze na te kijken, en af en toe stuiten we op onregelmatigheden. Deze geven ons het nodige inzicht om desgewenst in te grijpen wanneer een bepaalde afwijking in een afrekening een structurele praktijk blijkt. Met name de grote aantallen vernietigingen, gratis exemplaren en afwijkende royalty’s voor verkoop over de grens roepen regelmatig vragen op.
Om dat ruimer inzicht te krijgen is het van groot belang dat we veel afrekeningen ontvangen – uiteraard altijd in vertrouwen: VAV stoffeert haar klachten aan uitgevers nooit met namen.
Bij dezen dan ook een nadrukkelijke oproep om uw afrekeningen te bezorgen aan Natalie Ariën. Ook wanneer u geen onregelmatigheden vermoedt – want ook dat levert nuttige informatie op.

Oproep: bevraging over uw digitale rechten
We komen graag terug op onze oproep om de enquête over uw digitale rechten in te vullen.
Hoewel we al veel reacties mochten ontvangen – waarvoor dank -, beschikken we nog niet over voldoende gegevens om een goed zicht te krijgen op de situatie in Vlaanderen.
Deze bevraging richt zich tot elke publicerende auteur, ook tot auteurs van wie de boeken niet gedigitaliseerd werden. Indien u niet op de hoogte bent van de digitale exploitatie van uw boeken is ook dat waardevolle informatie.
De resultaten moeten als uitgangspunt dienen voor onze onderhandelingen met de Vlaamse uitgevers, en op termijn met de overheid.
De cijfers tonen aan dat de verkoop van abonnementen en streaming in stijgende lijn zit: uw deelname is dus van groot belang voor uw toekomstige publicaties.

Auteursrechtrichtlijn aangenomen
Vorige week bereikten de EU-instellingen een compromis m.b.t. de auteursrechtrichtlijn, die auteursrechten in de digitale eengemaakte markt reguleert en een eerlijk speelveld creëert voor de creatieve sector in het algemeen en voor auteurs in het bijzonder.
Auteurs hebben het niet altijd gemakkelijk om goede contractuele voorwaarden te onderhandelen. De richtlijn heeft tot doel de onderhandelingspositie van auteurs te verbeteren aan de hand van volgende punten:
  • een vergoeding in overeenstemming met het reële economische succes van hun werken
  • het recht op informatie over de exploitatie van hun werken
  • een sterkere onderhandelingspositie
  • een recht op herroeping
Bovendien zullen gebruikers van platformen zoals Youtube, Facebook en Instagram voortaan de toestemming van rechthebbenden nodig hebben om auteursrechtelijk beschermd werk te uploaden.

Inclusiviteitscharter
Het BoekenOverleg, het overlegplatform waar ook VAV aan deelneemt, lanceerde op 1 april 2019 een charter voor een inclusieve boekensector.
Het charter nodigt organisaties en individuen die actief zijn in de letteren- en leesbevorderingssector uit om actief en duurzaam in te zetten op inclusie en diversiteit. Een grotere alertheid op dit vlak kan ertoe bijdragen om foute of verouderde percepties en scheefgegroeide verhoudingen de wereld uit te helpen.
Het charter suggereert een aantal concrete actiepunten die inclusie en diversiteit kunnen bevorderen. Zowel individuen als organisaties kunnen dit charter onderschrijven.
VAV ondertekende dit charter reeds als organisatie; we nodigen onze leden uit om te oordelen of ze zich kunnen terugvinden in de doelstellingen van dit charter en deze desgewenst te onderschrijven.

 

Agenda

Dinsdag 7 mei, van 14 tot 18 uur. Infoloket, Te Boelaerlei 37, Borgerhout
Op dinsdag 7 mei organiseert de Vlaamse Auteursvereniging in samenwerking met de beheersvennootschap deAuteurs van 14u tot 18u een infoloket in haar kantoren in Borgerhout (Te Boelaerlei 37).
Tijdens het infoloket behandelen we individuele vragen van onze leden in een persoonlijk gesprek. Concreet kunt u er terecht voor:
  • individueel juridisch advies,
  • informatie over de fiscale regeling voor auteursrechten,
  • nalezen van contracten,
  • informatie over de beheersvennootschap deAuteurs
Maar ook meer algemene vragen zijn welkom: onze medewerkers zullen tijd maken om onze auteurs in hun individuele situatie bij te staan.
Hoe gaat het praktisch in zijn werk? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken willen we u vragen:
  • vóór 3 mei in te schrijven via natalie@auteursvereniging.be. We contacteren u kort nadien om samen het precieze uur van afspraak vast te leggen.
  • bij aanmelding aan te geven welke vragen u wilt stellen en relevante documenten per mail door te sturen, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

Woensdag 17 april, 18.30 tot 22 uur. Boekvertalersdrinkgelag, De Groote Witte Arend, Reyndersstraat 18, Antwerpen
In april strijkt het boekvertalersdrinkgelag voor het eerst neer in Antwerpen.
De vertalers komen graag samen om te kunnen bijpraten, elkaar te leren kennen en wat ervaringen en ideeën uit te wisselen. Of je nu fictie of non-fictie vertaalt, hoogstaand literair of gewoon spannende boeken, of je al veel vertalingen op je naam hebt, of nog aan de eerste moet beginnen: iedereen is welkom.