Nieuwsbrief mei 2012

Nieuwsbrief

mei 2012

Uw individuele en onze collectieve belangen als auteur: daar staat en gaat VAV voor. In onze nieuwsbrieven informeren we u over lopende zaken en verneemt u wat er van onze kant op stapel staat. Neem alvast uw agenda.

Laatste oproep: uw ledenbijdrage voor 2012

We mochten de bijdrage voor 2102 van de meeste leden reeds ontvangen. Helaas blijft het wachten op de laatste bijdragen: indien ons laatste schrijven van vorige week hen ontgaan zou zijn, vragen we met aandrang de bijdrage te storten op het rekeningnummer Triodos 523-0802338-29, zodat we de tijdrovende administratie die dit met zich meebrengt kunnen afronden.

We wijzen erop dat dit een laatste schrijven was: we nemen aan dat leden die niet op onze oproepen ingingen ervoor gekozen hebben de vereniging te verlaten. Zonder tegenbericht zullen we op 1 juni overgaan tot schrapping van deze leden.

Lidmaatschap voor gewone leden bedraagt nog steeds 60€. Als steunend lid betaalt u 165€.

 

Actueel

 

Het modelcontract: let op uw zaak!

Binnenkort is het modelcontract twee jaar in gebruik. U vindt de tekst op onze website. We stellen vast dat een aantal uitgevers het contract onverkort toepassen. Anderen springen er ‘creatief’ mee om. Niet alle bepalingen zijn op alle uitgaven van toepassing, maar de vermelding VAV-modelcontract mag in zo’n geval niet gebruikt worden.

Helaas zijn er ook uitgevers die nog steeds een eigen, niet-onderhandeld contract hanteren, met ongunstige bepalingen, lacunes en al te vaak ook auteurspercentages die we niet kunnen tolereren. VAV onderhandelde met de Vlaamse uitgevers (verenigd in de Vlaamse Uitgeversvereniging, VUV) over een modelcontract dat evenwichtig en gunstig is, maar afdwingbaar is het niet: de auteur blijft dus verantwoordelijk voor de toepassing ervan. Het is aan u om al dan niet met een uitgever in zee te gaan.

We dringen er nogmaals met klem op aan dat u contracten vóór ondertekening aan onze jurist voorlegt: een ondertekend contract is onomkeerbaar, en ogenschijnlijke details kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Laat u dan ook nooit dwingen tot een overhaaste ondertekening: een auteur heeft vanzelfsprekend inspraak in wat hij ondertekent. Dat begint met een wederzijdse en inzichtelijke overeenkomst.

Neem voor deze dienst contact op met Natalie Ariën, uiteraard in vertrouwen. Onze jurist zal u vervolgens zo spoedig mogelijk haar opmerkingen bezorgen.

 

Klachten? Wanpraktijken? Doe een beroep op de ombudsvrouw

Boek.be stelde in 2011, in het zog van de Clavisaffaire, een ombudsvrouw aan die als neutrale partij klachten in de boekensector behandelt. Auteurs, uitgevers, importeurs, distributeurs en boekhandelaren kunnen met hun klachten over wanpraktijken of bij conflicten terecht bij Hilde Geerinck. Boek.be neemt de vergoeding van de ombudsvrouw op zich, bemiddelingsopdrachten gebeuren tegen betaling.

VAV kon reeds meermaals rekenen op de bijstand van de ombudsvrouw, die een aantal dossiers met een positief resultaat afhandelde. We herinneren u graag aan het bestaan van deze ombudsdienst; indien u klachten heeft en op deze dienst een beroep wil doen, neem dan contact op met Natalie Ariën.

Meer informatie over de ombudsdienst vindt u hier.

 

Beroep aantekenen bij het Vlaams Fonds voor de Letteren? VAV helpt

Vorige week maakte het Vlaams Fonds voor de Letteren bekend welke auteurs werkbeurzen krijgen en voor hoeveel maandeenheden. Auteurs die van mening zijn dat ze te weinig maandeenheden toegekend kregen of onterecht geen beurs kregen biedt het VFL de gelegenheid in beroep te gaan.

VAV kan haar leden tijdens deze beroepsprocedure bijstaan. Na bestudering van uw dossier gaan wij mee op zoek naar argumenten om uw beroepsdossier te stofferen. Indien gewenst sturen wij ook een waarnemer mee naar de hoorzitting voor de beroepscommissie. Deze waarnemer gaat na of er geen procedurefouten worden gemaakt.

Wie op dit aanbod wil aangaan, contacteert ons het best zo vroeg mogelijk in de beroepsfase. De volledige procedure van de behandeling door de Beroepscommissie vindt u terug in het Huishoudelijk Reglement van het VFL.

 

Inkomensonderzoek illustratoren: graag uw medewerking

We zijn in de derde fase van ons inkomensonderzoek beland. Eerder onderzochten we het inkomen van schrijvers en literair vertalers. Die twee luiken van het omvattende VAV-onderzoek, dat we voeren met de steun van de minister van Cultuur, kregen de nodige ruchtbaarheid.

Nu zijn de illustratoren aan de beurt: zij ontvangen eerstdaags de vraag tot deelname. We verzoeken hen onze enquête niet terzijde te schuiven: we zijn ons ervan bewust dat het invullen ervan een inspanning vergt, maar dit harde cijfermateriaal is voor VAV onmisbaar om bij onderhandelingen uw belangen te behartigen. Uw medewerking is essentieel voor de representativiteit van het onderzoek.

 

Onzichtbare kabouters

Diverse ‘soorten’ VAV-auteurs, onder wie de vertalers en scenaristen, kennen het fenomeen maar al te goed: de naam van de vertaler, de scenarist enz. wordt niet vermeld op plaatsen waar hij hoort te staan. Zowel beeldende en geschreven media als uitgevers falen hier. De toestand lijkt de jongste tijd zelfs te verslechteren.

VAV doet een beroep op u, in uw belang: meld ons gevallen (aftitelingen, prospectussen van uitgevers, stukken in de geschreven media…) waar auteurs (in de brede zin) over het hoofd worden gezien.