Nieuwsbrief september 2022

Actueel

Vertaler, wees op je hoede (en solidair)

VAV ontving een melding over een Nederlandse uitgeverij die vertalers aanschrijft voor opdrachten, maar daarbij een ondermaatse vergoeding voorziet die niet onderhandelbaar is, geen royalty’s omvat, en bovendien wordt er geen contract aangeboden. VAV raadt dergelijke overeenkomsten in alle toonaarden af, dus wellicht ten overvloede: ga niet in op dergelijke voorstellen. Niet alleen is dit schadelijk voor de eigen financiën, maar je ondermijnt de slagkracht van toekomstige onderhandelingen, waarbij een eensgezinde vertalersgemeenschap een essentieel uitgangspunt is. Het woordtarief is elk jaar weer voorwerp van moeizame gesprekken. Zet deze verworvenheden niet op de helling.

De onderhandelde en gebruikelijke woordprijs van 7 eurocent is een minimum, evenals royalty’s vanaf een vooraf vastgelegd aantal exemplaren. Dat daar een contract bij hoort is eveneens een evidentie.

Voor meer informatie over de gebruikelijke afspraken en tarieven verwijzen we naar Expertisecentrum Literair Vertalen.

 

Terugvordering subsidie innovatiemechanisme

VAV vernam van verschillende leden dat de innovatiesubsidie van 2.750 euro integraal wordt teruggevorderd. De Administratie CJM stelt zich in dezen zeer kunstenaarsonvriendelijk op. Een verantwoording van 9 x 1.500 = 13.500 tekens (een zeer formele eis, die niet uitgaat van een inhoudelijke beoordeling van het innovatieproject) wordt afgeserveerd in 36 tekens: ‘verantwoording onvoldoende gemotiveerd’. Bovendien kan er enkel beroep aangetekend worden via een procedure bij de rechtbank. VAV stelt zich vragen bij het recht op verdediging: hoe kan je in beroep gaan tegen een niet gemotiveerd vonnis? En wat zijn de kosten en de doorlooptijd van de procedure?

VAV gaat samen met de Artiestencoalitie het gesprek aan met het Departement, om deze werkwijze aan te klagen in de hoop op een luisterend oor en begripvol standpunt.

 

Literatuur Vlaanderen zoekt bestuurders

LV is op zoek naar onafhankelijke bestuurders voor haar raad van bestuur.

Dit orgaan keurt het meerjarenplan, het jaarlijks actieplan, de begroting en de jaarrekening van Literatuur Vlaanderen goed. Een andere kerntaak is het benoemen van de leden van de adviescommissies, het Beslissingscollege en de Beroepscommissie.

De bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de Vlaamse Regering. Hun mandaat kan eenmalig worden verlengd. Als kandidaat voor de functie van onafhankelijke bestuurder moet je onafhankelijk zijn ten aanzien van de overheid, de beroepsverenigingen en Literatuur Vlaanderen.

Voor meer informatie klik je hier.

Interesse? Stuur je kandidatuur dan uiterlijk op vrijdag 30 september 2022 per mail naar Paul Hermans, de directeur van Literatuur Vlaanderen.

 

Evaluatie actieplan grensoverschrijdend gedrag

In 2018 lanceerde het departement CJM een actieplan om enerzijds procedures op te zetten voor het melden en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag en, anderzijds, aandacht te vragen voor sensibilisering en preventie.

De Vlaamse Overheid wil het beleidsinstrumentarium voor de preventie van en het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in de cultuur- en mediasector evalueren en wees deze opdracht toe aan de Universiteit Antwerpen.

Deel je mening in deze vragenlijst en formuleer aanbevelingen voor een sterk(er) beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector.

De vragenlijst staat open tot 5 oktober.

 

 

Agenda

12 oktober – 14u. Workshop Nederlands modelcontract. Webinar.

Uitgeven in Nederland: hoe zit het met je contract en het Nederlandse auteursrecht?  Wat zijn in Nederland gebruikelijke vergoedingen? Hoe kan je het contract beëindigen?

Marloes van Rossum, jurist bij de Auteursbond, beantwoordt al je vragen in een workshop over Nederlands auteursrecht en contracten.

De workshop vindt online plaats; inschrijven is gratis en kan via deze weg tot 11 oktober. De plaatsen zijn evenwel beperkt en VAV-leden genieten voorrang. Niet-leden kunnen inschrijven vanaf 20 september. 

 

17 november – 19u – 21u. Rondetafel auteurs en de commissieleden van Literatuur Vlaanderen. Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, Antwerpen

VAV onderhoudt regelmatige contacten met Literatuur Vlaanderen over die thema’s die auteurs aanbelangen; een van die thema’s is de werking van de commissies die oordelen over de beursaanvragen. Uit gesprekken die VAV voerde met auteurs en met LV concluderen we dat beide partijen er wel bij zullen varen om elkaars verzuchtingen te horen, opdat daar in de toekomst rekening mee gehouden kan worden – ook in de vorm van een bijsturing van het gevoerde beleid.

VAV en LV zullen auteurs die in 2021 en 2022 een beursaanvraag deden weldra uitnodigen om deel te nemen aan een bijeenkomst van auteurs en de commissieleden om in gesprek te gaan over wederzijdse bezorgdheden.  Deze gesprekken worden in de vorm van drie rondetafels gevoerd. Met de conclusies zullen LV en VAV vervolgens aan de slag gaan.

 

26 november – 11u tot 18u. Twaalfde editie van het VAV-werkcongres. Letterenhuis, Minderbroedersstraat 22, Antwerpen

We hebben er lang op moeten wachten, maar het is eindelijk weer zover:  we maken ons op voor een razend interessante, maar ook gezellige dag vol panelgesprekken en discussiemomenten – en ruime gelegenheid om bij te praten bij een glas. Het Werkcongres is inmiddels uitgegroeid tot een van de drukst bijgewoonde evenementen van het jaar in het boekenvak.

Save the date!