VAV-Nieuwsbrief juni 2021

Actueel

Nieuwe statuten voor de Vlaamse Auteursvereniging

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) stelt dat de statuten van alle vzw’s op 1 januari 2024 in regel moeten zijn met de nieuwe vzw-wet.

Het WVV bepaalt ook dat, in de aanloop naar die datum, de statuten bij elke wijziging in hun totaliteit aan de nieuwe vzw-wetgeving moeten worden aangepast. Aangezien de huidige statuten het adres van VAV vermelden, verplicht een verhuizing van de maatschappelijke zetel de vereniging de statuten aan te passen. VAV verhuisde op 1 januari, en dat betekent dat de statuten nu geagendeerd worden voor goedkeuring door de Algemene Vergadering.

Wie zich aanmeldt voor de Algemene Vergadering krijgt het document automatisch doorgestuurd. Op de Algemene Vergadering van 21 juni wordt vervolgens ruim tijd voorzien om het volledige voorstel te doorlopen.

 

Lezingen na de pandemie

Juni staat in het teken van langverwachte versoepelingen. Dit heeft ook gevolgen voor het culturele leven dat stilaan opleeft. Er worden opnieuw podia georganiseerd – en dat betekent dat ook u weer lezingen kunt gaan plannen.

VAV vindt het belangrijk om ook hier vinger aan de pols te houden en vraagt haar leden om melding te doen van zaken die anders verlopen dan voorheen, of wanneer de heropstart sputtert. Welke verzuchtingen van organisatoren hebben een weerslag op de vergoeding of de prestatie van de auteur die op een uitnodiging ingaat? Welke aanpassingen worden van de auteur verwacht? Zijn er überhaupt al boekingen die binnenlopen – of lijken organisatoren eerder de kat uit de boom te kijken?

U kunt met uw ervaringen terecht bij Natalie Ariën.

 

Inkomensonderzoek

In 2016 werkte VAV mee aan een onderzoek naar de socio-economische situatie van kunstenaars in Vlaanderen. Dat resulteerde in het rapport  Loont passie?

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft de onderzoeksgroep CuDOS gevraagd een opvolging van dit onderzoek uit te voeren. Daarbij zal ook gekeken worden naar de de huidige impact van COVID-19 op de arbeidssituatie en inkomsten van creatieve professionals onderzoeken.

Ook deze keer zal VAV haar medewerking verlenen. daarvoor hebben we uiteraard opnieuw uw hulp nodig. Wanneer het zover is, bezorgen we u graag de bevraging.

 

Oproep: laat uw afrekeningen controleren

De meeste auteurs hebben in de voorbije weken hun jaarlijkse royaltystatements ontvangen. Ook voor VAV een periode van verhoogde activiteit, die ons erg waardevolle informatie oplevert.

We ontvangen jaarlijks afrekeningen van onze leden met de vraag deze na te kijken, en af en toe stuiten we op onregelmatigheden. Deze geven ons het nodige inzicht om desgewenst  in te grijpen wanneer een bepaalde afwijking in een afrekening een structurele praktijk blijkt. Om dat ruimer inzicht te krijgen is het van groot belang dat we veel afrekeningen ontvangen – uiteraard altijd in vertrouwen.

Bij dezen dan ook een nadrukkelijke oproep om uw afrekeningen te bezorgen aan Natalie Ariën. Ook wanneer u geen onregelmatigheden vermoedt – want ook dat levert nuttige informatie op.

 

Het modelcontract: uitgelicht

Onze jurist Filip Van den Putte neemt u in elke nieuwsbrief mee op ontdekkingstocht doorheen het modelcontract. Vandaag:   art. 10.4  van de algemene bepalingen – verdere exploitatie van het werk – nieuwe editie/nieuwe versie van het werk – verbeteringen door Auteur binnen een redelijke termijn

Het maatschappelijk debat evolueert met de snelheid van het licht. Waarden en normen veranderen even snel. Het hoeft geen betoog dat een werk vandaag door een andere bril zal worden bekeken, dan enkele jaren geleden. In het beste geval oogt het werk gedateerd, in het slechtste geval belandt het werk in een gepolariseerd maatschappelijk debat. Een beschrijving van een ondeugend opgedrongen kus of een mislukte vrijpartij, kan plots veel minder onschuldig lijken dan ooit bedoeld. Bepaald woordgebruik kan op een gegeven moment zeer aanstootgevend worden beschouwd. Een Sinterklaas die vergezeld wordt door een zwarte piet roept toch een ander beeld op dan een Sint die vergezeld wordt door een roetpiet. Tegen de achtergrond van snel veranderende maatschappelijke opvattingen over racisme, gender, gelijkheid, seksualiteit, kan er bij sommige auteurs een wens ontstaan om aanpassingen of verbeteringen te kunnen aanbrengen in hun werk.

Er kan oneindig gediscussieerd worden over de morele rechten van de auteur, zoals de persoonlijke band, het recht op integriteit, de onvervreemdbaarheid van die rechten en de verzaking aan deze rechten. Maar als het werk gedrukt is en in de rekken ligt, is dit vaak een steriele discussie. Het is moeilijk in te beelden dat een uitgever, om tegemoet te komen aan deze morele rechten, het werk zal terugroepen, aanpassen en herdrukken. Dit is de economische realiteit.

Het is dus vooral een kwestie van timing. De herdruk of nieuwe editie van het werk is het uitgelezen moment om over de aanpassingen of verbeteringen aan het werk een boompje op te zetten met de uitgever. Het modelcontract voorziet in het geval van een herdruk zelfs in uitdrukkelijke verplichtingen voor de uitgever (art. 10.4). De uitgever zal de auteur om te beginnen moeten inlichten over een herdruk. Ten tweede is de uitgever verplicht de auteur de gelegenheid te geven verbeteringen en aanpassingen aan te brengen aan zijn werk. Dus als het werk wat contextueel en woordelijk oppoetswerk kan gebruiken, is het ogenblik van de herdruk de uitgelezen kans.

Het modelcontract legt auteurs wel op hun opmerkingen binnen een redelijke termijn over te maken. Hoe lang deze termijn concreet is en wat redelijk is, zal afhangen van specifieke afspraken, of de context. Weet wel dat talmen de auteur kan aangerekend worden en gezien kan worden als een verzaking aan zijn recht om aanpassingen of verbeteringen te mogen vragen. Dus neem tijdig actie.

Als u vragen heeft omtrent de praktische invulling van uw recht op verbetering en aanpassing, kan u ons steeds contacteren. Samen met u kunnen we dan eens een blik werpen op de zaak.

 

Agenda

21 juni, 19u30. Algemene Vergadering VAV

Aan alle leden van de Algemene Vergadering van de vzw Vlaamse Auteursvereniging en de bestuurders van de Scenaristengilde

De Vlaamse Auteursvereniging nodigt u uit voor haar eerstvolgende Algemene Vergadering op maandag 21 juni om 19u30. De vergadering vindt digitaal plaats: leden die inschrijven ontvangen daags voordien een zoomlink.