VAV-Nieuwsbrief maart 2020 Corona

Coronacrisis

Noodmaatregelen onderzocht op toepasbaarheid voor auteurs, illustratoren en vertalers
– 21 maart 2020 –
 

Vooraf

De afgelopen dagen hebben de Federale en de Vlaamse Overheden enkele financiële maatregelen afgekondigd. Die maatregelen zijn eenduidig voor zover de situatie van ondernemers en particulieren eenduidig is. De situatie voor ondernemingen, loontrekkenden of zelfstandigen in hoofdberoep zijn helder. De gemengde inkomensopbouw van veel auteurs en vertalers (royalty’s, beroepsinkomsten als zelfstandige in bijberoep, subsidies, deeltijdse looninkomsten, KVR, werkloosheidsvergoeding in het kader van het Kunstenaarsstatuut) krijgt geen adequaat antwoord in de tot nu toe voorgestelde noodmaatregelen. Behoudens voor het aandeel voor werkloosheid van deeltijds loontrekkenden (onder voorbehoud hoe de RSZ daarmee zal omgaan), is voor de gemengde inkomstensituaties  nog geen vangnet gecreëerd. Zelfstandigen in bijberoep kunnen  gelijkgesteld worden met  zelfstandigen in hoofdberoep, maar alleen als het deelinkomen minimaal ca. €15.000 bedroeg in de voorbije jaren. Op auteursrechten die vrijgesteld zijn van sociale bijdragen en op subsidies zijn geen sociale rechten opgebouwd en (nog) geen compenserende maatregelen voorzien bij inkomensdaling omwille van de coronacrisis.

De problematiek van die gemengde inkomensopbouw en de gevolgen voor rechten voortvloeiend uit de noodmaatregelen voor de coronacrisis zijn politiek en administratief nog niet uitgeklaard.
Dit probleem zal dringend aangekaart worden om een aangepast antwoord te krijgen in de geplande noodmaatregelen.

 

Algemeen geldend voor alle burgers

– wie tijdelijk zijn woonkrediet niet kan aflossen, kan zijn bank vragen om zonder kosten uitstel van kapitaalsaflossing te krijgen (6 tot 12 maanden naargelang bank). Geldt dus niet voor het rentegedeelte. (Federaal)
– voor betalingen van de personenbelasting gevestigd na 12 maart wordt bovenop de normale betalingstermijn automatisch extra twee maanden toegevoegd zonder nalatigheidsintresten (Federaal)
– van gezinnen die inkomensverlies leiden door tijdelijke werkloosheid neemt de Vlaamse overheid gedurende 1 maand de water-, gas- en electriciteitsfactuur over. Als de crisis langer aanhoudt volgt een stelsel van uitstel van betaling. Zolang de coronaregels van kracht zijn zullen er bij wanbetalingen geen afsluiting van water, gas of elektriciteit gebeuren. (Vlaams)     

 

Bedrijven, vzw’s
– uitstel van betaling sociale bijdragen eerste en tweede kwartaal 2020 naar 31.03.2021 respectievelijk 30.06.2021: op aanvraag bij je sociaal zekerheidsfonds voor 15 juni 2020(F)
– BTW-aangifte eerste kwartaal kan uitgesteld worden tot 7 mei 2020 (Federaal)
– BTW-betaling en bedrijfsvoorheffing eerste kwartaal kan uitgesteld worden tot 15 juni 2020 (Federaal)
– hinderpremie bij volledige sluiting (geldt ook voor vzw’s met 1 voltijdse-equivalent medewerker): 4.000 € tot 5 april, 160 € per dag nadien. Aan te vragen bij VLAIO/corona-hinderpremie; (Vlaams) Vrij van belasting op federaal niveau. (Federaal)
– jaarlijkse verkeersbelasting 4 maanden uitstel van betaling (Vlaams) – aanslagen voor onroerende voorheffing zullen pas in september worden verstuurd (Vlaams)


Zelfstandige in hoofdberoep
– overbruggingsrecht bij volledige stopzetting[1] van tenminste 7 opeenvolgende kalenderdagen (opgelegd in het noodplan coronavirus; uit eigen beweging – zie voetnoot lockdown): financiële uitkering tot 12 maanden – maandelijkse uitkering 100 % (bij 28 dagen opeenvolgende kalenderdagen); bruto 1.291,69 € (zonder gezinslast), bruto 1.614,10 € (met gezinslast). Graduele aanpassing bij minder sluitingsdagen. Enkel wie geen vervangingsinkomen heeft kan aanspraak maken op dat overbruggingsrecht. Voorwaarden o.a. geen enkele beroepsactiviteit; minstens 4 kwartaalbijdragen in voorafgaande 4 jaren. Je behoudt maximaal 4 kwartalen je rechten op medische verzorging, gezinsbijslag en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar je bouwt geen pensioenrechten op. (Vlaams)  
– hinderpremie bij volledige sluiting: zie bedrijven (Vlaams)
– uitstel van betaling sociale bijdragen eerste en tweede kwartaal 2020 naar 2021: op aanvraag bij je sociaal zekerheidsfonds (Federaal)
– vermindering sociale bijdragen indien huidig netto inkomen lager zal zijn dan  13.933,78 (referentiejaar 2017) (Federaal)


Zelfstandige in bijberoep
– hinderpremie bij volledige sluiting (zie bedrijven) mits je dezelfde sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep (minimaal 745,51 euro per kwartaal) (Vlaams)


Loontrekkende
– tijdelijke werkloosheid: moet aangevraagd worden door de werkgever bij RVA (verplichte sluiting; geen bevoorrading; minder werk): RVA-uitkering 70 % van het brutoloon (tot maximaal 2.754,76 €) + crisisbijslag van 5,53 €/dag tijdelijke werkloosheid (F). Zowel van toepassing op arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, van bepaalde duur en voor uitzendkrachten op voorwaarde dat ze nadien bij dezelfde gebruiker tewerkgesteld worden. Dus mits opschorting van de overeenkomst. Ook deeltijdse werknemers met behoud van rechten kunnen deze uitkering ontvangen. 


Werkloosheidsuitkering
Als je ooit een werkloosheidsuitkering ontvangen hebt, kan je gedurende een periode van drie jaar opnieuw een uitkering aanvragen zonder arbeidsdagen te moeten bewijzen. (Infoblad T39 van RVA) (Federaal)


Kunstenaarsstatuut
Specifieke regels in verband met de evolutie van de uitkering en de beperkte beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt indien je een werkloosheidsuitkering combineert met artistiek of technisch-artistiek werk. Geannuleerde contracten tellen in principe niet mee voor de berekening van de arbeidsdagen. Mogelijk neemt de regering maatregelen in dit verband die deze berekening aanpast voor geannuleerde contracten – houdt dus die informatie over annulering goed bij.   


Je bent ziek als zelfstandige in hoofdberoep
Dan ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds. Contacteer dan zo snel mogelijk je arts en je ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.


[1] De facto is er voor de meeste activiteiten in de cultuursector sprake van een lockdown; scholen, bibliotheken, culturele centra zijn gesloten (geen lezingen of workshops; geen theateropvoeringen); geen opvoeringen of repetities in de podiumsector (geen opvoeringsrechten of repetitievergoeding); geen opnames voor tv-series of films; nieuwe projecten on hold.