Beroepsmogelijkheden bij Literatuur Vlaanderen

Inhoudelijk bezwaar

Wanneer een subsidieaanvraag door het beslissingscollege wordt afgewezen kan de indiener inhoudelijk bezwaar aantekenen tegen het besluit. Dit bezwaar bestaat uit extra argumenten waarmee het college geen rekening kon houden omdat ze niet in het aanvraagdossier werden opgenomen. De beroepscommissie buigt zich over deze toevoegingen en formuleert een gemotiveerd besluit.

Let op: de beroepscommissie zal het oorspronkelijke dossier en het besluit van het beslissingscollege niet herzien. Ze neemt enkel bijkomende argumenten in overweging.

Beroep

Wanneer de indiener een vermoeden heeft van procedurele fouten bij de beoordeling van zijn aanvraag kan hij/zij een beroep tot nietigverklaring instellen tegen het besluit van het Beslissingscollege of van de VFL-Beroepscommisie bij de griffie van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State per aangetekend schrijven of tegen bericht met ontvangstmelding.