Oproep van de Vlaamse Auteursvereniging

Ook de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) is verbolgen over de kortzichtige en brutale besparingen op de investeringen van de Vlaamse overheid in de culturele sector (de kunsten, de verenigingen, het cultureel erfgoed), met name over de 7,5% vermindering die het Vlaams Fonds voor de Letteren en ook het Vlaams Audiovisueel Fonds wordt opgelegd.

Deze snijdende ingreep komt bij de besparingen op cultuur in steden en gemeenten en in de provincies, de problemen waarin veel bibliotheken hierdoor verkeren, de besparingen in het onderwijs en de media, en ook nog eens bij de toenemende piraterij en de heersende crisis in het boekenvak. Wat het federale niveau betreft, is er momenteel nog niets bekend over eventuele maatregelen (kunstenaarsstatuut, fiscaliteit…). Het heeft er in elk geval alle schijn van dat auteurs – en kunstenaars in het algemeen – een flink deel van het gelag zullen moeten betalen, terwijl uit onderzoek blijkt dat hun inkomen in veel gevallen al onaanvaardbaar laag is.

VAV roept het Vlaams Fonds voor de Letteren op de opgelegde besparing niet ten koste te laten gaan van de auteurs, in casu de budgetten voor de werkbeurzen en de lezingen. Zo houdt het fonds zich aan zijn missie: de sociaaleconomische positie van Vlaamse auteurs en vertalers verbeteren. Van de federale overheid verwacht ze dat er ook voor scheppende kunstenaars maatregelen worden getroffen die beantwoorden aan hun specifieke situatie.

Tegelijk roept VAV de uitgevers op zich te houden aan het modelcontract. Ook hier blijken zich kwalijke evoluties voor te doen (naast hoopgevende). Wie het modelcontract niet respecteert, mag niet kunnen aankloppen bij het fonds. Aan organisatoren van evenementen vraagt VAV auteurs naar behoren te vergoeden. De auteurs van hun kant – zij die van hun werk leven en alle anderen – hebben er op de korte en lange termijn alle belang bij van hun uitgevers te eisen dat ze het modelcontract naleven, en onder meer voor hun lezingen en op evenementen tarieven te vragen zoals VAV die voorstelt (www.auteursvereniging.be).