Het Vlaams Fonds voor de Letteren…?

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) is een Vlaamse openbare instelling. Het VFL is actief sinds 2001 en heeft als doel de Nederlandstalige letteren en de vertaling in en uit het Nederlands van literair werk in de brede zin van het woord te ondersteunen. Zo wil het fonds bijdragen tot de verbetering van de sociaaleconomische positie van auteurs en vertalers. Het fonds werkt op basis van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.

In de missie wordt de opdracht vertaald als:

1. letteren helpen creëren en produceren

2. letteren helpen verspreiden

3. letteren helpen verspreiden in het buitenland

4. de letterensector versterken.

Hiertoe verstrekt het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere initiatieven in binnen- en buitenland, en het promoot Vlaamse literatuur over de grenzen. Kernbegrippen zijn kwaliteit, professionaliteit en diversiteit.

Het jaarbudget 2013 bedroeg 4,9 miljoen euro, waarvan 4,7 miljoen dotatie van de Vlaamse overheid en 0,2 miljoen eigen inkomsten. 72% ging naar subsidies, waarvan ruim 40% direct naar auteurs en vertalers, 4% naar projecten en 24% naar werkingskosten inclusief buitenlandwerking.

Het VFL heeft 28 subsidieregelingen bestemd voor auteurs en vertalers, uitgevers, organisatoren… Deze subsidies ondersteunen de auteurs zowel rechtstreeks (werkbeurzen, reisbeurzen, lezingen…) als onrechtstreeks (bijvoorbeeld steun aan literaire tijdschriften, wat leidt tot publicatiekansen voor auteurs). Op de website kun je het doel, de voorwaarden, de criteria en de aanvraagprocedures in detail raadplegen.

Voor meer toelichting bij de regelingen en hun voorwaarden (bv. inkomensgrenzen) verwijzen we naar de website.