Stap 1: Modelcontracten controlepunten

20 prioritaire controlepunten aan de hand van het Modelcontract VAV-GAU

Opbouw modelcontract
Het Modelcontract is opgebouwd uit 3 componenten:

  • De “Bijzondere bepalingen” leggen specifieke afspraken over de exploitatie- en vergoedingsvoorwaarden vast.
  • De “Algemene bepalingen” beschrijven de wederzijdse verbintenissen waaraan auteur en uitgever zich dienen te houden. Dit deel bevat ook belangrijke bepalingen ter bescherming van de auteur.
  • Een lijst van Definities

Bij het Modelcontract hoort ook een overzicht van gebruikelijke vergoedingen, met percentages, bedragen en berekeningswijzen die een billijke vergoeding zijn voor de auteur/vertaler/illustrator. Het betreft dan wel minimale cijfers, maar ze zijn niet afdwingbaar: de cijfers zijn een signaal van een eerlijke financiële verhouding tussen uitgever en auteur. Ze gelden als een fair practice en worden door Literatuur Vlaanderen en VAV beschouwd als een minimale contractvoorwaarde.
In onderhandelingen kunnen betere condities bedongen worden. Contractclausules beneden deze gebruikelijke vergoedingen zijn nadelig voor uw financiële en auteursrechtelijke belangen. Controleer niet enkel de percentages, maar ook de basis waarop de vergoedingen berekend worden. Er zijn belangrijke verschillen in de uitkomsten tussen de verschillende berekeningsbasissen.

Stap 1: controle van de verschillende onderdelen #

Check eerst of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn:

De partijen

Correcte vermelding van uitgeverij en auteur. Auteurs die hun auteursrechten hebben overgedragen aan een vennootschap, dienen de vennootschap als contracterende partij op te nemen, evenals de naam van wie namens de vennootschap optreedt.

Bijzondere bepalingen

Deze bevatten de volgende artikels:

Artikel 1. Omschrijving van het werk, met vermelding van de titel
artikel 2. Rechten waarvoor de exclusieve licentie wordt verleend. Dit artikel verwijst naar artikel 2 van de Algemene Bepalingen
artikel 3. Rechten waarvoor een exclusief optierecht wordt verleend, met vermelding van de exploitatiewijzen waarop dit artikel niet van toepassing is en vermelding van de NUR-codes voor wat betreft toekomstig werk. Verwijzing naar artikel 3 van de Algemene Bepalingen
artikel 4. Vergoeding, met vermelding van royaltypercentages voor alle overgedragen exploitatiewijzen
artikel 5. Inlevering van het manuscript, met vermelding van datum indien het manuscript nog niet werd ingeleverd.
artikel 6. Correctie van drukproeven en testversies, met vermelding van termijn waarbinnen de auteur de gecorrigeerde versies aan de uitgever bezorgt.
artikel 7. Initiële verschijningsdatum van het werk, met vermelding van minimale oplage
artikel 8. Auteursexemplaren, met vermelding van aantallen en auteurskorting. Verwijzing naar artikel 7.2.

Belangrijk! De Bijzondere bepalingen hebben steeds voorrang op de Algemene bepalingen – sommige bepalingen kunnen dus de algemene bepalingen inperken of annuleren.

Algemene bepalingen

Deze bevatten de volgende artikels:

artikel 1. Voorwerp en doel van de overeenkomst
artikel 2. Rechten waarvoor een exclusieve licentie wordt verleend
artikel 3. Rechten waarvoor een exclusief optierecht wordt verleend
artikel 4. Morele rechten
artikel 5. Vergoeding van de auteur
artikel 6. Afrekening en betaling
artikel 7. Rechten van de auteur
artikel 8. Plichten van de auteur
artikel 9. Rechten van de uitgever
artikel 10. Plichten van de uitgever
artikel 11. Overdracht van de overeenkomst
artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst
artikel 13. Overlijden van de auteur
artikel 14. Geheimhouding
artikel 15. Volledige rechtsverhouding / wijziging van de overeenkomst
artikel 16. Conversiebeding
artikel 17. Kennisgevingen / adreswijziging
artikel 18. Toepasselijk recht en geschillenregeling

Stap 2: controle van de bepalingen aan de hand van 20 punten #

Deze checklist gaat uit van het modelcontract. Een uitgever is vrij om een eigen contracttekst voor te leggen. Als die werd opgesteld in de geest van het modelcontract kan dit als een evenwichtig voorstel beschouwd worden. Om evenwaardig te zijn, zullen de bepalingen die hieronder opgesomd worden, in het voorstel aanwezig moeten zijn.

We vragen om afwijkingen, toevoegingen of weglatingen steeds aan VAV signaleren.