Omzetgrens voor btw-vrijstelling verhoogd

Sinds 1 januari is de omzetgrens voor de vrijstelling van btw opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro. Eerder, op 1 april 2014, werd de grens van 5.580 euro naar 15.000 euro opgetrokken. Dit betekent dat u, indien u of uw onderneming in 2016 onder deze grens blijft, geen btw verschuldigd bent op goederen en diensten door u geleverd – u dient deze dan ook niet aan te rekenen. Voor een gedetailleerde toelichting (en een lijst van activiteiten die niet in aanmerking komen voor deze vrijstelling) kunt u terecht op de site van de FOD Financiën.

Hieronder bekijken we wat dit voor auteurs betekent.

Inkomsten vrijgesteld van btw versus btw-vrijstelling van kleine ondernemingen #

Auteurs kennen vaak inkomsten uit verschillende bronnen. Auteursrechten en honoraria uit lezingen zijn vrijgesteld van btw: wanneer een auteur zich tot deze ‘zelfstandige activiteiten’ beperkt heeft hij geen btw-nummer nodig. Wanneer auteurs echter boeken verkopen of wanneer ze ook niet-vrijgestelde activiteiten verrichten zoals redactiewerk, journalistieke bijdragen, freelance schrijfopdrachten…, moeten ze als ‘kleine onderneming’ (dit geldt ook voor natuurlijke personen) een btw-nummer hebben. In de praktijk zullen ze pas btw-plichtig worden wanneer ze de omzetgrens van 15.000 euro overschrijden: dan brengen ze bij het factureren btw in rekening en storten die vervolgens door aan de fiscus. Voor een jaaromzet onder de 25.000 euro genieten kleine ondernemingen btw-vrijstelling, maar moeten ze wel een btw-nummer hebben én vermelden op facturen.

Omzetcijfer? #

Het omzetcijfer wordt gevormd door het bedrag, exclusief btw, van de handelingen die plaatsvinden in België en die aan btw zijn onderworpen, zoals verkoop van boeken en redactiewerk, journalistieke bijdragen, freelance schrijfopdrachten en andere opdrachten die onderworpen zijn aan btw .

Het omzetcijfer omvat dus geen auteursrechten (uitgavecontract en collectieve rechten) en honoraria voor het geven van lezingen, omdat dit  handelingen zijn die vrijgesteld zijn van btw.

Voordelen van de vrijstelling #

De voordelen van de btw-vrijstelling zijn dat deze kleine ondernemingen:

 • geen btw moeten aanrekenen aan hun klanten;
 • geen btw moeten doorstorten aan de Schatkist;
 • geen periodieke btw-aangiften moeten indienen.

Administratieve verplichtingen #

Ondanks de vrijstelling moet de auteur wel nog een beperkte administratie bijhouden:

 •  een aangifte indienen bij aanvang, wijziging of stopzetting van de werkzaamheid;
 • facturen opmaken volgens dezelfde regels die gelden voor andere btw-plichtigen, weliswaar zonder btw in rekening te brengen maar met de volgende vermelding: “Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”.
 • vóór 31 maart van ieder jaar een klantenlisting indienen (niet de namen van particulieren maar alleen btw-plichtige klanten – de facto zal deze listing voor auteurs vaak geen namen bevatten). Deze opgave moet aangevuld worden met:
  • het totaalbedrag van de omzet gerealiseerd in de loop van het voorgaande jaar
  • 
het tijdvak waarin de activiteit werd uitgeoefend als die werd aangevangen in de loop van dat jaar
 • de uitgereikte facturen bewaren en nummeren. De onderneming moet geen uitgaand factuurboek houden;
 • de ontvangen facturen bewaren en nummeren. De onderneming moet geen inkomend factuurboek houden;
 • een dagboek van ontvangsten bijhouden;
 • een tabel van bedrijfsmiddelen bijhouden als de kleine onderneming zich dat soort van goederen heeft aangeschaft;
 • zijn btw-nummer meedelen klanten en leveranciers (vermelden op de contracten, facturen, bestelbons, …)

Als de auteur de drempel van 25.000 euro overschrijdt, dient hij het daaropvolgende jaar een volledige boekhouding te voeren en moet hij voor boeken een verlaagd btw-tarief van 6% aanrekenen.

Nadelen van de vrijstelling #

Indien u van deze vrijstelling gebruik wil maken is het u niet langer toegestaan btw in aftrek te brengen. Dit betekent dat het in sommige gevallen (zoals in een jaar van investeringen) interessanter kan zijn om deze vrijstelling niet te aanvaarden: indien u uw ‘oude’ belastingregeling wenst te behouden dient u dit aan uw controlekantoor te melden voor 1 juni. Zonder deze melding wordt u automatisch onderworpen aan de nieuwe vrijstellingsregeling.

Kanttekening #

Het aangeven van de btw-vrije omzet aan de btw-administratie  kan gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. De ‘winst’ of netto-inkomsten d.w.z. de omzet minus kosten (= aankoopfacturen, verzendkosten, administratiekosten, verpakkingsmateriaal…) zijn belastbaar in de inkomstenbelasting als ‘andere diverse inkomsten’ of als ‘baten van andere winstgevende bezigheden’.