Mag mijn opdrachtgever mij volledig in auteursrechten uitbetalen?

Wanneer u in opdracht werkt (vb vertaling, illustraties, redactiewerk,…) mag uw opdrachtgever de vergoeding niet volledig als royalty kwalificeren (waardoor deze in aanmerking zou komen voor het fiscaal gunstig regime van auteursrechten): een betaalde prestatie komt niet in aanmerking voor auteursrechten. Wanneer er echter een overdracht van exploitatierechten aan gekoppeld wordt, komt dit deel wel in aanmerking. Zo kan een werknemer die in zijn functie een tekst moet schrijven niet in auteursrechten betaald worden.

Er bestaan evenwel geen regels omtrent de verhouding auteursrechten en prestaties. Echter, wanneer uw opdrachtgever een disproportioneel aandeel in auteursrechten uitbetaalt, loopt u het risico dat de fiscus deze inkomsten herkwalificeert en u bovenop de reeds afgehouden roerende voorheffing het verschil met de belasting op beroepsinkomsten aanrekent.

Algemeen aangenomen wordt een verdeling van 70% prestatievergoeding (beroepsinkomsten) – 30% rechtenoverdracht (auteursrechten). Let op: dit moet alsdusdanig in het opdrachtcontract gestipuleerd worden, anders beschouwt de fiscus het vooralsnog als beroepsinkomsten. Een mogelijke formulering van het artikel over de vergoeding in het opdrachtcontract is de volgende:

De opdrachtgever zal aan de Auteur een  vergoeding betalen van … euro, exclusief BTW.

In ruil voor de realisatie van de opdracht ontvangt de auteur 70% van dit bedrag, zijnde … euro (BTW niet inbegrepen).
In ruil voor de overdracht van rechten, zoals beschreven in artikel …, ontvangt de auteur 30% van dit bedrag, zijnde … euro (BTW niet-inbegrepen).

De Auteur zal binnen de 14 dagen na ondertekening van huidige overeenkomst een factuur aan de klant overmaken.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal de factuur van rechtswege  en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een intrest van 12% op de verschuldigde of de nog verschuldigde sommen en een schadebeding van 15%.