De kleine vergoedingsregeling of KVR

De kleine vergoedingsregeling (KVR) is een forfaitaire onkostenvergoeding voor artistieke prestaties zoals lezingen. Het vergt een minimale administratie en is vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen.

Het gebruik van KVR is verbonden aan een aantal voorwaarden:

 • maximaal 123,32 euro per dag per opdrachtgever;
 • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
 • niet meer dan 30 dagen per jaar;
 • maximaal 2.466,34 euro per jaar;
 • het betreft een artistieke prestatie door een natuurlijke persoon (geen vereniging);
 • bij eenzelfde opdrachtgever kan KVR niet afgewisseld worden met een andere vergoedingsvorm (facturatie, SBK, werknemer,…).

Deze vergoeding is een onkostenvergoeding, wat betekent dat ze niet kan gecombineerd worden met een bijkomende kostennota (vervoersonkosten, maaltijden,…) of vrijwilligersvergoeding.

Werklozen dienen de gepresteerde dag aan te duiden op de stempelkaart.

Tot 2015 volstond een ‘verklaring op eer’, ingevuld door de kunstenaar en ondertekend door de opdrachtgever. Vanaf 2016 is de Kunstenaarskaart met bijhorende overzichtstabel verplicht: deze kan aangevraagd worden bij de Commissie Kunstenaars aan de hand van dit formulier.

De kunstenaarskaart

Auteurs kunnen uitsluitend van de KVR gebruik maken wanneer ze in het bezit zijn van een kunstenaarskaart, die aangevraagd kan worden bij de Commissie Kunstenaars. Dit is een recente beslissing, die in voege is getreden op 22 maart 2016, met de publicatie van het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars. Er bestaat nog onduidelijkheid over de periode voorafgaand aan de aflevering van de kaart, die aanzienlijk vertraagd kan worden door de grote aantallen aanvragen. Indien uw aanvraag lopende is, raden we u aan het aanvraagformulier te bewaren.

De overzichtstabel moet bij elke prestatie ingevuld worden en ondertekend door de opdrachtgever. Het bevat de volgende gegevens:

 • de aard van de prestatie
 • de datum van de prestatie
 • de duur van de prestatie bij eenzelfde opdrachtgever
 • het bedrag dat ontvangen werd als vergoeding
 • de naam van de opdrachtgever of diens KBO-nummer
 • de handtekening van de opdrachtgever

Het Kunstenloket stelt een publicatie met uitgebreide informatie over de KVR ter beschikking.